پلاستیک ها -تعیین درجه فروپاشی مواد پلاستیکی

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن روشی برای تعیین درجه فروپاشی مواد پلاستیکی، وقتی که در معرض محیط پوسش در مقیاس آزمایشگاهی قرار می‌گیرند، است. این روش برای تعیین زیست تخریب پذیری مواد پلاستیکی تحت شرایط پوسش کاربرد ندارد. آزمون‌های بیشتری برای اینکه ادعای پرسش پذیری ممکن باشد، نیاز است.