پلاستیک ها-قالب گیری فشاری آزمونه های مواد گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول کلی و روش هایی برای آماده سازی آزمونه‌های قالب گیری شده فشاری و ورق‌هایی از آزمونه های گرمانرم است، که ممکن است به روش ماشین کاری یا قالب زنی تهیه شوند.
برای تجدیدپذیر بودن قالب گیری، مراحل اصلی فرایند که شامل چهار روش مختلف خنک کاری است، استانداردسازی می‌شوند. برای هر ماده، دمای قالب گیری مورد نیاز و روش‌های خنک کاری، طبق استاندارد متناسب با ماده یا طبق توافق طرفین ذینفع تعیین می‌شود.
این روش برای مواد گرمانرم تقویت شده کاربرد ندارد.