پلاستیک ها-قالب ریزی تزریقی نمونه های مورد آزمون مواد گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول کلی است که وقتی نمونه های مورد آزمون مواد گرمانرم قالب ریزی تزریقی می‌شوند باید رعایت شوند و نیز تعیین جزییات طراحی‌های قالب برای آماده سازی دو نوع نمونه برای استفاده در کسب داده‌های مرجع، به عبارت دیگر، نمونه‌های مورد آزمون چندمنظوره طبق استاندارد 3167 ISO و شمش‌های با اندازه ۸۰mm x 10 mm ×۴ mm است.
این استاندارد مبنایی برای ایجاد شرایط قالب ریزی تجدیدپذیر فراهم می کند. هدف این کار، افزایش یکنواختی در پارامترهای اصلی فرایند قالب ریزی و هم چنین ایجاد روشی یکنواخت در گزارش شرایط قالب ریزی است. شرایط ویژه مورد نیاز برای تهیه تجدیدپذیر نمونه‌های مورد آزمونی که نتایج قابل مقایسه را ارائه می‌دهند، برای هر یک از مواد استفاده شده متفاوت است. این شرایط در استانداردهای ملی یا بین المللی برای مواد مربوط داده شده است یا بین دوطرف ذینفع توافق می شود. یادآوری - آزمون‌های نوبتی ISO با آکریلونیتریل ابوتادی ان استایرن (ABS)، استایرن ابوتادی ان (SB) و پلی (متیل۔ متاکریلات) (PMMA) نشان داده اند که طراحی قالب عامل مهمی در تجدیدپذیر بودن تهیه نمونه‌های مورد آزمون است.