پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای قالب گیری تزریقی نوارهای کشسان کوچک با ابعاد بزرگتر یا برابر ۶۰mm × 10 mm × 3 mm (نمونه آزمون نوع ۴ در استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۹۱۹) به وسیله یک قالب ۴ حفره ای ISO نوع C می باشد.
این استاندارد برای قالب گیری نوارهای کشسان کوچک کاربرد دارد.