پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای دو قالب دو حفره ای به نام قالب‌های ISO نوع DI و نوع D2 می باشد که برای قالب گیری تزریقی صفحات کوچک در ابعاد ۶۰mm × ۶۰mm و ضخامت ترجیحی ۱mm (برای نوع D1) یا ۲mm (برای نوع D2) به کار می‌رود و می تواند برای انواع گوناگونی از آزمون‌ها استفاده شود. علاوه بر این، می‌توان برای مطالعه اثرات خطوط جوش بر روی خواص مکانیکی از اتصالات نصب شده بر روی قالب‌ها استفاده کرد (پیوست الف را ببینید).