پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار جمع شدگی قالب گیری و مقدار جمع شدگی پس از قالب گیری می‌باشد که در نمونه‌های آزمون قالبی تزریقی مواد گرمانرم در جهت‌های عمود یا موازی با مسیر جریان مذاب صورت می‌گیرد.
برای اندازه گیری مقدار جمع شدگی مواد گرماسخت استاندارد ملی ایران شماره ۷۰۸۸ را ببینید.
مقدار جمع شدگی قالب گیری مطابق این استاندارد 294 ISO، از اثرات رطوبت که شامل مقدار جمع شدگی پس از قالب گیری و بنابراین مقدار جمع شدگی کلی است، جلوگیری می‌کند. در مواردی که مقدار جمع شدگی پس از قالب گیری فقط به دلیل رطوبت ایجاد می‌شود، استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۴۲ را ببینید.br /> مقدار جمع شدگی قالب گیری، مطابق این استاندارد، مقدار جمع شدگی آزاد را طی دوره نگه داری با تغییر شکل نامحدود صفحات خنک کننده در قالب نشان می‌دهد. بنابراین، مقدار جمع شدگی قالب گیری ممکن است به عنوان حداکثر مقدار از هر نوع مقدار جمع شدگی محدود، در نظر گرفته شود.