پلاستیک ها-قالب گیری تزریقی نمونه های آزمون مواد گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای یک قالب دو حفره ای (معین شده از قالب ISO نوع F) در قالب گیری تزریقی صفحات 80mm × 90 mm با ضخامت ترجیحی 2mm، برای احتساب داده تک نقطه ای است. زیرا مشخص شده است که ضخامت 2mm حداکثر خصوصیات ناهمسانگردی را تنها با حساسیت اندکی نسبت به سرعت تزریق فراهم می‌کند و در طراحی قطعات پلاستیکی، حدهای بالاتر و پایین تر را برای خصوصیات کششی میسر می‌سازد. به دلیل تأثیر سرعت پرکردن قالب و هندسه قطعه بر روی ناهمسانگردی، تطبيق ضخامت صفحه با ضخامت قطعه ارایه شده ملاک مناسبی نیست. پس نمونه‌های آزمون مناسب ادر استاندارد 2-527 ISO، نمونه‌های آزمون کشش نوع IBA یا نوارهای نوع 1 (80mm x 10 mm) ماشین کاری شده یا از صفحات قالب گیری برش داده میشوند (پیوست الف را ببینید) و برای دستیابی اطلاعات در مورد ناهمسانگردی قطعات گرمانرم استفاده می شوند.
بررسی ناهمسانگردی مواد، روش ویژه‌ای است که جهت ایجاد راهنمایی در طراحی قالب گیری‌ها برای کاربردهای استفاده نهایی می‌شود و به عنوان ابزار کنترل کیفیت به کار نمی رود. جریان پلیمر مذاب، در قالب گیری تزریقی مواد گرمانرم می‌تواند بر جهت گیری پرکننده‌هایی همچون الیاف شیشه ای یا جهت گیری زنجیره‌های پلیمری تأثیر بگذارد. این امر می‌تواند موجب رفتار ناهمسانگردی شود.
آگاهی از رفتار ناهمسانگردی در طراحی قطعات پلاستیکی ارزشمند است. این استاندارد، جهت جریان به صورت مسیری از گلویی تا انتهایی دور از حفره قالب و جهت عرضی به صورت مسیری عمودی بر جهت جریان تعریف شده است.
قالب نوع F جایگزین قالب نوع D مورد استفاده در مواد گرمانرم برای اندازه گیری مقدار جمع شدگی قالب گیری، نمی‌شود.