پلاستیک های سلولی صلب-تعیین جذب آب-روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن تجهیزات و روش کار برای تعیین جذب آب پلاستیک‌های سلولی صلب است. در این استاندارد نیروی شناوری ناشی از غوطه ورسازی آزمونه در آب با ارتفاع ۵۰mm ستون آب بالای آزمونه به مدت چهار روز اندازه گیری می شود.
تصحیحات مشخص شده که باید در نظر گرفته شود شامل هرگونه تغییر در حجم آزمونه و همچنین تصحيح حجم آب در سلول‌های سطح برش خورده آزمونه است. جذب آب به صورت میانگین درصد افزایش حجم اولیه آزمونه‌ها بیان می‌شود.
این استاندارد برای کنترل کیفیت و استفاده در ویژگی‌های فراورده، کاربرد دارد.