پلاستیک ها-ملامین فرمالدهید قالب گیری شده

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه دو روش برای تعیین فرمالدهید آزاد و قابل استخراج در قطعات قالب۔ گیری شده از جنس ملامین فرمالدهید است که با مواد غذایی و آشامیدنی در تماس هستند.