پلاستیک های سلولی سخت-تعیین خواص کششی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین رفتار مواد پلاستیک اسفنجی سخت در معرض تنش کششی است. این روش برای مواد اسفنجی با مقاومت فشاری کافی که اجازه گیرش مناسب آزمونه را بدهد کاربرد دارد. اگر گیرش آزمونه ممکن نباشد روش تغییر می‌کند به نحوی که دو انتهای نمونه با صفحات فلزی (به بند ۸ رجوع شود) تقویت می‌شوند. رابطه بین اندازه سلول و اندازه آزمونه‌ها باید به نحوی باشد که آزمون قابل انجام باشد.