پلاستیک های اسفنجی سخت- تعیین خواص انعطافی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی ساده برای ارزیابی رفتار میله پلاستیک اسفنجی سخت تحت عمل خمشی سه نقطه‌ای می‌باشد، این استاندارد برای تعیین بار برای یک تغییر شکل مشخص یا بار برای شکست به کار می‌رود.
در روش بیان شده در این استاندارد از آزمونه‌های کوچک استفاده می‌شود و صرفا خمش ایجاد نمی‌کند. از این رو محاسبه استحکام خمشی یا ضریب خمش ظاهری (مدول کشسانی) مقدور نمی‌باشد. (برای آگاهی از اندازه گیری این پارامترها استاندارد به استاندارد2-1209 ISO مراجعه کنید).
این روش برای پلاستیک‌های اسفنجی که در آن خرد شدگی واضح مشاهده می‌شود، کاربرد ندارد. مقادیر متعدد باید تنها هنگام اندازه گیری مواد دارای خواص فیزیکی و ابعاد یکسان، مقایسه شوند.این روش به مواد با ضخامت ۲۰ میلی متر یا بیشتر محدود می‌شود.