لاستیک و شیرابه های لاستیک -نام گذاری

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه نمادهایی برای لاستیک‌های پایه، در هر دو شکل خشک و شیرابه، بر اساس ترکیب شیمیایی زنجیر پلیمری است.
این استاندارد با نام‌ها و علائم تجاری موجود تناقضی ندارد، بلکه به عنوان مکمل آن‌ها عمل می کند.
یاد آوری ۱-در مقالات با مطالب فنی، از نام لاستیک استفاده می‌شود و در ادامه متن به جای نام کامل لاستیک می‌توان از نمادها به دنبال نام شیمیایی آن‌ها استفاده کرد.
یادآوری ۲- برای نامگذاری الاستومرهای گرمانرم به استاندارد 18064 ISO مراجعه شود.