پلاستیک های اسفنجی سخت -تعیین خواص انعطافی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روسی ساده برای اندازه گیری مقاومت انعطاف و مدول انعطافی کشسانی ظاهری در پلاستیک‌های اسفنجی سخت است.