پلاستیکها -تعیین خواص خمشی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری خواص خمشی پلاستیک‌های صلب (بند ۳-۱۲ را ببینید) و نیمه صلب تحت شرایط تعریف شده می‌باشد. برای این آزمون یک آزمونه استاندارد تعریف شده، اما پارامترهایی نیز برای ابعاد جایگزین آزمونه ارایه شده است تا در موارد امکان پذیر استفاده شود. گستره ای از سرعت های آزمون ارایه شده است.
این استاندارد برای بررسی رفتار خمشی آزمونه‌ها و اندازه گیری استحکام خمشی، مدول خمشی و دیگر جوانب رابطه تنش/ کرنش خمشی تحت شرایط تعریف شده، کاربرد دارد. در این روش، بار به نقطه میانی یک میله که به طور آزادانه روی دو تکیه گاه قرار دارد، اعمال می‌شود ( آزمون بارگذاری سه نقطه ای).
این استاندارد برای گستره موارد زیر کاربرد دارد:
- مواد قالب گیری ، روزن رانی و ریخته گری گرما نرم، شامل ترکیبات پر شده و تقویت شده علاوه بر انواع پر پر نشده؛ ورق های گرما نرم صلب
- مواد قالب گیری گرما سخت، شامل ترکیبات پر و تقویت شده؛ ورق های گرما سخت .
این استاندارد ملی در توافق با استانداردهای 1-ISO10350 و 2-ISO103350، برای ترکیبات تقویت شده با الياف دارای طول کوچک تر یا مساوی mm۷٫۵ قبل از فرآیند و برای مواد تقویت شده با الیاف بلند (چند لایه‌ها) با طول بزرگتر از mm ۷٫۵، کاربرد دارد (استاندارد 14125 ISO را ببینید).
این استاندارد برای مواد اسفنجی صلب یا ساختارهای فشرده حاوی مواد اسفنجی کاربرد ندارد. در چنین مواردی می‌توان از استاندارد 1-1209 ISO و یا استاندارد 2-1209 ISO استفاده کرد.
یاد آوری - یک آزمون خمشی چهار نقطه ای برای انواع معین پلاستیک تقویت شده با الیاف پارچه، پیشنهاد شده است. این آزمون در استاندارد ISO14125 شرح داده شده است.
این استاندارد با استفاده از آزمونه‌هایی انجام می‌شود که هر یک می‌توانند در ابعاد مشخص شده، قالب گیری شوند یا از بخش مرکزی یک آزمونه چند منظوره استاندارد استاندارد 20753 ISO را ببینید) یا از فرآورده‌های تمام شده یا نیمه تمام شده مانند مواد قالب گیری شده، چند لایه‌ها یا ورق‌های روزن رانی یا ریخته شده، ماشین کاری شوند.
این استاندارد ابعاد پیشنهادی را برای آزمونه مشخص می‌کند. آزمون‌های انجام شده روی آزمونه‌هایی با ابعاد متفاوت با آزمونه‌هایی که تحت شرایط مختلف تهیه شده‌اند، می‌تواند نتایجی را به دست دهد که قابل مقایسه نیستند. عوامل دیگر مانند سرعت آزمون و تثبیت شرایط آزمونه‌ها نیز می‌توانند نتایج را تحت تأثیر قرار دهند.
یاد آوری - ضخامت لایه پوست جهت دار که به شرایط قالب گیری وابسته است، به ویژه برای پلیمرهای نیمه بلورین، روی خواص خمشی تأثیر گذار است. این استاندارد برای اندازه گیری پارامترهای طراحی کاربرد ندارد اما می‌تواند در آزمون مواد، به عنوان یک آزمون کنترل کیفیت استفاده شود.
برای موادی که رفتار تنش کرنش غیر خطی نشان می‌دهند، خواص خمشی فقط اسمی هستند. روابط ارایه شده، با فرض رفتار کشسان خطی به دست آمده اند و هنگامی معتبر هستند که خمش ایجاد شده در آزمونه، آزمونه، نسبت به ضخامت آن کوچک است. برای آزمونه پیشنهادی (با ابعاد mm×۴ mm×۱۰ mm۸۰) در کرنش خمشی قراردادی ٪ ۵/۳ و نسبت فاصله بین تکیه گاهها به ضخامت، L/ h۱۶، خمش h ۱٫۵ می‌باشد. آزمون‌های خمشی، بیشتر برای مواد سخت و شکننده مناسب هستند که خمش کوچکی در شکست نسبت به مواد بسیار نرم و شکل پذیر نشان می‌دهند.
در این استاندارد دو روش ارایه شده است. روش الف و روش ب. روش الف منطبق با روش موجود در چاپ قبلی این استاندارد ملی می‌باشد یعنی از نرخ کرنش ۱ بر دقیقه در سراسر آزمون استفاده می‌کند. در روش ب دو نرخ کرنش مختلف استفاده می‌شود:
نرخ کرنش ۱ بر دقیقه برای اندازه گیری مدول خمشی و نرخ کرنش %۵ بر دقیقه یا ٪ ۵۰ بر دقیقه، بسته به انعطاف پذیری ماده، برای تعیین باقی مانده منحنی تنش - کرنش خمشی.