پلاستیک ها -رزین های فنولی -تعیین مقدار هگزا متیلن تتراآمین

هدف از تدوین این استاندارد، اندازه گیری مقدار هگزا متیلن تترا آمین در رزین‌های فنولی به سه روش است. این سه روش معادل هم می‌باشند. در صورتی که ترکیبات حاوی نیتروژن دیگری در رزین فنولی موجود باشد، روش کجلدال بیان شده در بند ۳ قابل استفاده نیست. در صورتی که مواد افزودنی قلیایی یا اسیدی دیگری در رزین موجود نباشند، روش پرکلریک اسید و روش هیدروکلریک اسید شرح داده شده در بند ۴ و ۵، به ترتیب، قابل اجرا می‌باشند، در صورتی که رزین حاوی مواد افزودنی باشد که می‌تواند توسط پرکلریک اسید اکسید شود، در این صورت فقط روش هیدروکلریک اسید (بند ۵) قابل اجرا می‌باشد.