پلاستیک های سلولی سخت مورد مصرف درعایق بندی ساختمان عایق های حرارتی ـ ویژگیها

این استاندارد مواد پلاستیكی سلولی سخت راكه بصورت فومهای تخته ای یا ورق ساخته می شوند، دربرمی گیرد. این فوم ها درصنعت به عنوان عایق حرارتی كاربرد دارند.
این استاندارد مواد پلاستیكی سلولی سخت راكه بااشكال تخته ای وورقه های با مقاطع مختلف بوده وبا مقوای نازك، كاغذ، نمدهای شیشه ای سطوح دانه دانه  فیلم های پلاستیكی یا ورقه های نازك فلزی، عایق بام، ویا سایر موارد مشابه، همراه شده اندرانیزپوشش می دهد.
این استاندارد، عایق های حرارتی راكه ضخامت آنهابیش از5 میلیمتر به ازای هرلایه است، موردبحث قرارنمی دهد و همچنین مواد سلولی پلاستیكی سخت مورد استفاده به عنوان عایق صدا رادربر نمی گیرد و درمورد عایق های حرارتی تزریقی ارائه طریق نمی نماید.