پلاستیک های سلولی درجاباپایه اوره فرمالدئید (UF )

این استاندارد درمورد ویژگی پلاستیك های سلولی با پایه رزین اوره فرمالدئید (UF)، فوم درجای UF 1، موردمصرف درعایق بندی حرارتی ساختمان، كاربرد دارد. این استانداردبرای قطعات سخت ونوارهای پلاستیك سلولی كه بااستاندارد ملی ایران به شماره DIN 18164 :1992 مطابقت دارند، كاربردی ندارد.