پلاستیک ـ روش آزمون سریع ثبات رنگ مواد پلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد ارائه آزمون سریع برای ثبات رنگ پلاستیك به كمك نور فلوئورسنت است كه این نور نماینده نور طبیعی روز می باشد .