پلاستیک ها- تعیین خواص کششی

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین شرایط آزمون برای اندازه گیری خواص کششی فیلم‌ها یا ورق‌های پلاستیکی با ضخامت ۱mm و کم تر از آن، بر اساس اصول کلی ارایه شده مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۲۱، می باشد.
یادآوری - برای ورق‌ها با ضخامت بیش از ۱mm به استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۲۱، مراجعه شود.
2-1 به زیربندهای ۲-۲ و ۲-۴ استاندارد ملی ایران شماره ۶۶۲۱، مراجعه شود.
1 - 3 این قسمت از استاندارد، به طور معمول برای تعیین خواص کششی در موارد زیر، کاربرد ندارد
1 - 3 - 1 مواد سلولی
1 - 3 - 2 پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف نساجی