پلاستیک ها-تعیین خواص کششی

1 - 1
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین شرایط آزمون خواص کششی کامپوزیت‌های پلاستیکی فیبری تقویت شده یک سویه، بر اساس اصول کلی داده شده در قسمت ۱، است.
2-1
مطابق زیر بند2-1 استاندارد 1 : 1993-527 ISO
1 - 3
روش آزمون برای همه سامانه‌های ماتریسی پلیمری تقویت شده با فیبرهای یک سویه مفید است و آنچه که شرایط لازم را بر آورده می‌کند، شامل حالت شکست، که در این قسمت از استاندارد ملی تنظیم شده است. این روش برای کامپوزیت‌ها با ماتریس های گرمانرم یا ماتریس‌های گرماسخت که شامل مواد پیش آغشته می‌باشد، مناسب است. پوشش‌های تقویت شده شامل فیبرهای کربنی، فیبرهای شیشه‌ای، فیبرهای آرامید و دیگر فیبرهای مشابه می‌باشد. اشکال هندسی تقویت پوشش، شامل فیبرها و روینگ یک سویه (به عنوان مثال به طور کامل یک جهت) و یک سویه و نوارها می‌باشد. این روش برای مواد چند سویه ترکیب شده از چندین لایه تک سویه در زاویه‌های مختلف، کاربرد ندارد مطابق استاندارد 4-ISO527)
1 - 4
این روش با استفاده از یکی از دو نوع مختلف آزمونه، بستگی به جهت تنش وارد شده نسبت به جهت فیبر، انجام میشود (مطابق بند ۶)
1 - 5
مطابق زیر بند ۱-۵ استاندارد 1 : 1993-ISO527