پلاستیک ها-اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (mfr) و نرخ جریان حجمی مذاب (mvr)

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش‌های اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) و نرخ جریان حجمی مذاب (MVR) پلاستیک‌های گرمانرم، تحت شرایط دما و بار معین است. روش الف یک روش اندازه گیری جرمی است. روش ب یک روش اندازه گیری جابجایی است. معمولا شرایط آزمون برای اندازه‌گیری نرخ جریان مذاب با ارجاع به این استاندارد، در استاندارد مواد بیان می‌شود. شرایط آزمون که معمولا برای پلاستیک‌های گرمانرم به کار می‌رود در پیوست الف فهرست شده است. نرخ جریان حجمی، مخصوصا هنگام مقایسه پلاستیک‌های گرمانرم با مقدار پرکننده متفاوت و هنگام مقایسه پلاستیک‌های گرمانرم پرشده و پرنشده مفید است. نرخ جریان جرمی می‌تواند از اندازه گیری‌های نرخ جریان حجمی تعیین شود، یا بالعکس؛ به شرطی که چگالی مذاب در دمای آزمون مشخص باشد.
همچنین این استاندارد برای پلاستیک‌های گرمانرم که حین اندازه گیری، رفتار رئولوژیکی آن‌ها توسط پدیده‌هایی مانند هیدرولیز یا شکست زنجير ، تراکم و شبکه‌ای شدن تحت تاثیر قرار می‌گیرد، فقط در صورتی کاربرد دارد که این تاثیر محدود بوده و تکرارپذیری و تجدید پذیری در محدوده قابل پذیرش باشد. این استاندارد برای موادی که حین آزمون، رفتار رئولوژیکی شان تحت تاثیرات قابل توجه قرار می‌گیرد، کاربرد ندارد. در این حالت، استاندارد ملی ۲-۶۹۸۰ کاربرد دارد.
یادآوری - سرعت‌های برشی در این روش‌ها بسیار کمتر از سرعت‌های برشی تحت شرایط معمول فرایندی است، بنابراین احتمال دارد که داده های به دست آمده از این روش‌ها برای پلاستیک‌های گرمانرم مختلف، با رفتارشان حین فرایند همبستگی نداشته باشد. اصولا هر دو روش در کنترل کیفیت به کار می‌روند.