پلاستیک ها-اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (mfr) و نرخ جریان حجمی مذاب (mvr)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) و نرخ جریان حجمی مذاب (MVR) پلاستیک‌های گرمانرمی است که به رطوبت و یا تاریخچه دما - زمان تجربه شده توسط نمونه حین آزمون، حساسیت رئولوژیکی بالایی را نشان می دهند.
یادآوری ۱- برخی از گونه‌های موادی که تحت تاثیر هیدرولیز قرار می‌گیرند عبارتند از پلی اتیلن ترفتالات) (PET) پلی (بوتیلن ترفتالات) (PBT)، پلی (اتیلن نفتالات) (PEN)، انواع دیگر پلی استر و پلی آمیدها؛ و مثال‌هایی از گونه‌هایی که تحت تاثیر شبکه‌ای شدن قرار می‌گیرند عبارتند از ترموپلاستیک الاستومرها (TPE) و محصولات ولكانش ترموپلاستیک (TPV). ممکن است این روش برای سایر مواد نیز مناسب باشد.
این روش ممکن است برای موادی که رفتار رئولوژیکی آن‌ها حین آزمون به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد مناسب نباشد (به یادآوری ۲ مراجعه شود).
یادآوری ۲- برای موادی که ضریب انحراف نتایج MFR یا MVR آن‌ها بیشتر از دقت ذکر شده در استاندارد ملی 1-6980 است، عدد گرانروی در محلول رقیق (307 ISO و 1628 ISO) برای تعیین مشخصات می‌تواند مناسب تر باشد.
یاد آوری ۳- انحرافات جزئی از الزامات دستگاه، روش آزمون و یا پیش آماده سازی نمونه‌ها می‌تواند سبب کاهش تکثیر پذیری، تکرار پذیری و درستی اندازه گیری شود. نتایج MVR مواد مختلف، هنگامی که در شرایط ایده آل اندازه گیری می‌شوند، تکرارپذیری روش ارائه شده در این استاندارد را نشان می‌دهند و در پیوست ب گزارش شده اند.
اگر چگالی مذاب در دما و فشار آزمون مشخص بوده یا با اندازه گیری با استفاده از ابزار برش تعیین شود، مقادير MFR می توانند از طریق محاسبه، از اندازه گیری‌های MVR تعیین شوند؛ به شرطی که درستی اندازه گیری حداقل مشابه با اندازه گیری MVR باشد.
یادآوری ۴ - چگالی مذاب در دما و فشار آزمون لازم است. در عمل، فشار پایین بوده و فشار آزمون را می‌توان برابر با فشار محیط در نظر گرفت. تفاوت اصلی این استاندارد و استاندارد ملی ۱-۶۹۸۰ این است که در این استاندارد دمای سیلندر و مدت زمانی که نمونه در معرض دما قرار می‌گیرد، روادارای‌های بسته تری دارند. بنابراین کنترل بسته تری روی تاریخچه دما - زمان ماده انجام می‌شود؛ و در نتیجه برای موادی که در دماهای بالا تحت تاثیر قرار می‌گیرند، انحراف نتایج آزمون در مقایسه با ویژگی‌های به کار برده شده در استاندارد ۱-۶۹۸۰ کاهش می‌یابد.
این استاندارد اطلاعاتی را برای تهیه و کار با مواد حساس به رطوبت فراهم می‌کند، که برای دست یابی به داده‌های تکرار پذیر، تکثیر پذیر و درست، مهم است.
شرایط آزمون برای اندازه گیری‌های MVR و MFR اغلب در استاندارد مواد بیان می‌شود. برای موادی که شرایط آزمون در استاندارد مواد بیان نشده است، لازم است شرایط آزمون بین طرفین ذی نفع توافق شود.