پلاستیک‎ها ـ تعیین مقاومت ضربه به روش IZOD روش آزمون

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روشی برای تعيين مقاومت ضربه پلاستيك‎ها به روش آيزود تحت شرايط معين است.