لاستیک ـ روش اندازه گیری سختی لاستیک ولکانیزه یا گرمانرم ـ روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سختی لاستیك‌های ولكانیده یا گرما نرم روی سطوح تخت به چهار روش زیر است :
روش N : آزمون معمولی
روش H : آزمون سختی بالا
روش L : آزمون سختی كم
روش M : آزمون میكرو
همچنین چهار روش برای تعیین سختی ظاهری سطوح خمیده با استفاده از روش‌های N ، H ، L و M معرفی شده است كه به ترتیب روش CN ، CH ، CL و CM می‌باشند. بطوركلی اختلاف هر یك از روش‌ها در اندازه قطر گوی فرو رونده و مقدار نیروی اعمال شده بر گوی فرو رونده است كه هر كدام از آن‌ها متناسب با كاربرد خاص انتخاب می‌شوند.