پلاستیک‎ها ـ آنالیز حرارتی ـ مکانیکی (TMA)

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی جهت تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی پلاستیك‌ها در حالت جامد می‎باشد كه در آن از دیلاتومتری حرارتی از طریق آنالیز حرارتی ـ مكانیكی استفاده شده است. در این روش همچنین دمای انتقال شیشه‌ای با استفاده از آنالیز حرارتی- مکانیکی اندازه‌گیری می‌شود.
یادآوری: ضریب انبساط حرارتی خطی می‌تواند با استفاده از انواع دستگاه های دیلاتومتری حرارتی اندازه‌گیری شود ولی استاندارد حاضر فقط مربوط به دستگاه آنالیز حرارتی- مکانیکی می‌باشد.