پلاستیک ها-آنالیز حرارتی-مکانیکی(TMA)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین دمای نفوذ پلاستیک‌ها از طریق آنالیز حرارتی - مکانیکی است.
یادآوری: این روش برای اندازه گیری دمای نرمی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.