پلاستیک ها- تعیین رفتار خزشی

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین رفتار خزش کششی پلاستیک‌ها به شکل آزمونه‌های استاندارد تحت شرایط خاص مانند عمل آوری اولیه، دما و رطوبت است.
1 - 2 این روش برای مواد پلاستیکی تقویت نشده سخت و نیمه سخت، پرشده و تقویت شده با الیاف مناسب است. (آزمونه‌ها دمبلی شکل هستند که مستقیما قالب گیری شده یا از ورق‌ها و قطعات قالب گیری شده بریده می‌شوند.)
1 - 3 هدف از این آزمون تهیه اطلاعات برای طراحی‌های مهندسی، تحقیق و توسعه است. به منظور استفاده از داده‌ها در طراحی‌های مهندسی، اندازه گیری طول مشخصه باید با استفاده از اکستنسومتر انجام شود. برای به کار گیری داده‌ها در تحقیقات و کنترل کیفی ممکن است از فاصله بین فک‌ها (افزایش طول اسمی) استفاده شود.
یادآوری - خزش کششی ممکن است با تغییر در نحوه تهیه آزمونه، ابعاد آن و شرایط محیطی آزمون به میزان قابل توجهی تغییر کند، پیشینه حرارتی آزمونه نیز می‌تواند اثرات قابل توجهی بر نتایج آزمون بگذارد (مطابق پیوست الف)، بنابراین در صورت نیاز به نتایج قابل مقایسه دقیق، این عوامل باید به دقت کنترل شوند.
1 - 4 در صورت استفاده از خواص خزش کششی جهت مقاصد طراحی مهندسی مواد پلاستیکی باید در دامنه‌ای وسیع از تنش‌ها، زمان و شرایط محیطی مورد آزمون قرار گیرند.