پلاستيك‌ها ـ تعيين رفتار خزشي

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین خزش خمشی پلاستیک‌ها به شکل آزمونه‌های استاندارد تحت شرایط خاص مانند عمل آوری اولیه، دما و رطوبت است. این روش آزمون فقط برای بارگذاری سه نقطه ای به کار می رود که در آن میله روی دو تکیه گاه قرار گرفته و بار در وسط آن اعمال می‌شود.
1 - 2 این روش برای مواد پلاستیکی تقویت نشده سخت و نیمه سخت و مواد پرشده و تقویت شده با الیاف مناسب است. آزمونه‌های دمبلی شکل می‌توانند مستقیما قالب گیری شده یا از ورق‌ها یا قطعات قالب گیری شده بریده شوند.
یادآوری- این روش ممکن است برای بعضی از مواد تقویت شده با الیاف، به دلیل اختلاف در آرایش یافتگی الیاف مناسب تباشد.
1 - 3 هدف از این آزمون تهیه اطلاعات برای طراحی‌های مهندسی، تحقیق و توسعه است. به منظور استفاده از داده‌ها در طراحی‌های مهندسی، اندازه گیری طول مشخصه باید با استفاده از کرنش سنج انجام شود. برای به کار گیری داده‌ها در تحقیقات و کنترل کیفی ممکن است از فاصله بین فک‌ها (افزایش طول اسمی) استفاده کرد.
1 - 4 خزش خمشی ممکن است با تغییر در نحوه تهیه آزمونه، ابعاد آن و شرایط محیطی آزمون به میزان قابل توجهی تغییر کند. پیشینه حرارتی آزمونه نیز می تواند اثرات قابل توجهی بر نتایج آزمون بگذارد (مطابق پیوست الف). بنابراین در صورت نیاز به نتایج قابل مقایسه دقیق، این عوامل باید به دقت کنترل شوند.
1 - 5 در صورت استفاده از خواص خزش خمشی جهت مقاصد طراحی مهندسی، مواد پلاستیکی باید در دامنه وسیعی از تنش، زمان و شرایط محیطی مورد آزمون قرار گیرند.
1 - 6 این روش ممکن است برای تعیین خزش خمشی پلاستیک‌های اسفنجی سخت مناسب نباشد.