پلاستیک - مواد قالب گیری گرما سخت -تعیین میزان جمع شدگی

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش تعیین میزان جمع شدگی قالب گیری و جمع شدگی بعد از عملیات حرارتی بر روی آزمونه‌های قالب گیری شده از مواد گرما سخت است.
این مشخصات برای کنترل محصولات تولید شده از مواد گرماسخت و بررسی یکنواخت بودن تولیدات کاربرد دارد . همچنین اطلاع از در هم رفتگی اولیه مواد گرما سخت برای ساخت قالب‌ها مهم بوده و اطلاع از جمع شدگی نهایی به تشخیص مناسب بودن مواد قالب گیری برای ساخت قطعات قالب گیری شده با ابعاد دقيق کمک می‌کند.