پلاستیکها ـ تعیین چگالی ظاهری مواد قالبگیریکه نمی توانند از یک قیف مشخص جاری شوند

هدف از تدوین این استاندارد تعیین یك روش برای تعیین چگالی ظاهری (جرم واحد حجم) مواد قالب گیری نرم كه نمی توانند از یك قیف مشخص جاری شوند ، می باشد.