پلاستیک ها-روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه سه روش برای تعیین چگالی پلاستیک‌های غیر اسفنجی به شکل قطعات قالب گیری شده یا روزن رانی شده بدون حباب و همچنین پودرها، پولک ها و گرانول‌ها است.
- روش الف : روش غوطه وری، برای پلاستیک‌های جامد (به جز پودرها) در حالت بدون حباب.
- روش ب : روش پیکنومتر مایع، برای ذرات، پودرها، پولک‌ها، گرانول‌ها یا نمونه‌های کوچک از قطعات ساخته شده.
- روش پ: روش تیتراسیون، برای پلاستیک‌ها در هر حالت بدون حباب
یادآوری - این استاندارد برای مواد به شکل دانه‌های بدون حجاب به شرطی که بدون حباب باشند کاربرد دارد. اغلب از کمیت چگالی برای دنبال کردن تغییرات در ساختار فیزیکی یا ترکیب بندی مواد پلاستیکی استفاده می‌شود. همچنین ممکن است چگالی در تعیین یکنواختی نمونه‌ها مفید باشد. چگالی مواد پلاستیکی اغلب بستگی به انتخاب روش آماده سازی نمونه دارد. در این صورت، جزییات دقیق روش آماده سازی نمونه در ویژگی‌های ماده مربوطه خواهد آمد. این یادآوری برای هر سه روش کاربرد دارد.