پلاستیک ها-روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش ستون گرادیان برای تعیین چگالی پلاستیک‌های غیر اسفنجی قالب گیری شده با روزن رانی شده در حالت بدون حباب است. ستون‌های گرادیان چگالی، ستون‌های شامل مخلوطی از دو مایع هستند که چگالی در ستون به طور یکنواخت از بالا به پایین افزایش می یابد.
یادآوری - این استاندارد برای مواد به شکل حبه به شرطی که بدون حباب باشند کاربرد دارد. خیلی اوقات از چگالی برای دنبال کردن تغییرات در ساختار فیزیکی یا ترکیب بندی مواد پلاستیکی استفاده می‌شود. همچنین ممکن است چگالی در تعیین یکنواختی نمونه‌ها مفید باشد. چگالی مواد پلاستیکی اغلب بستگی به انتخاب روش آماده سازی نمونه دارد. در این صورت، جزییات دقیق روش آماده سازی نمونه در ویژگی‌های ماده مربوطه خواهد آمد.