پلاستیکها ـ تعیین چگالی پلاستیکهای غیر اسفنجی

هدف از تدوین این قسمت استاندارد ، روش انجام آزمون جهت تعیین چگالی یا حجم مخصوص پلاستیك های جامد غیر اسفنجی به هر شكل ( بنحوی كه شامل فضاهای خالی مسدود شده نباشد ) می باشد .