پلاستیک ها ـ رزین های پلی استر غیر اشباعو اپوکسی تعیین میزان کلر کل

هدف از تدوین این استاندارد تعیین میزان كلر كل رزین های پلی استر غیر اشباع و اپوكسی به دو روش زیر است :
روش الف- احتراق در بمب
روش ب- احتراق در بالن
یاد آوری 1- میزان كلر و برم تركیبی یا فقط میزان برم را نیز می توان با این روش ها اندازه گیری كرد. این روش های اختصاصی باید مورد توافق طرفین باشد.
یاد آوری 2- این روش ها برای تعیین كلر تام رزین های اپوكسی دارای كلر به شكل ناخالصی كاربرد ندارد.