پلاستیک ها-گرما سنجی روبشی تفاضلی (DSC)

هدف از تدوین مجموعه استانداردهای ملی ۷۱۸۶، تعیین چندین روش گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) برای آنالیز گرمایی پلیمرها و آمیخته‌های پلیمری ، مانند موارد زیر، است:
- گرمانرم‌ها (پلیمرها، آمیزه‌های قالبگیری و سایر مواد قالبگیری، همراه با یا بدون پرکننده‌ها، الياف یا تقویت کننده‌ها)
- گرماسخت‌ها (مواد پخت شده یا پخت نشده، همراه با یا بدون پرکننده‌ها، الياف یا تقویت کننده‌ها)
- الاستومرها (همراه با یا بدون پرکننده‌ها، الياف یا تقویت کننده‌ها)
این مجموعه استانداردها برای مشاهده و اندازه گیری خواص مختلف و پدیده‌های مرتبط با مواد ذکر شده در فوق، در نظر گرفته شده است. مثال‌هایی از این خواص و پدیده‌ها عبارتند از:
- انتقال‌های فیزیکی (انتقال شیشه‌ای، انتقال‌های فاز مانند ذوب شدن و تبلور، انتقال‌های چند ریختی، و غیره)
- واکنش‌های شیمیایی (پلیمری شدن، ایجاد اتصالات عرضی و پخت الاستومرها و گرماسخت‌ها، و غیره)
پایداری در مقابل اکسید شدن
ظرفیت گرمایی
این استاندارد ملی تعدادی از جنبه‌های عمومی گرماسنجی روبشی تفاضلی، مانند اصول و دستگاه، نمونه برداری، کالیبراسیون و جنبه‌های عمومی روش و گزارش آزمون، که در همه قسمت‌های بعدی این استاندارد مشترک هستند، را مشخص می‌کند. جزئیات اجرایی روش‌های ویژه در قسمت‌های بعدی استاندارد ملی ۷۱۸۶ آورده شده اند.