پلاستیک ها-گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC)

هدف ار تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین دماها و آنتالپی‌های ذوب و تبلور پلاستیک‌های بلوری و جزئی بلوری است.