پلاستیک ها-گرماسنجی روبش تفاضلی (DSC)

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین ظرفیت گرمایی ویژه پلاستیک‌ها به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی است.