پلاستیک ها-گرماسنجی روبش تفاضلی (DSC)

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین دماها و زمان‌های واکنش، آنتالپی واکنش و درجه تبدیل با استفاده از گرماسنجی روبشی تفاضلی است.
این روش، برای منومرها، پیش پلیمرها و پلیمرها در حالت جامد یا مایع کاربرد دارد. این مواد می‌تواند حاوی پرکننده‌ها و یا شروع کننده‌ها در حالت جامد یا مایع باشد.
هشدار - هنگام کار با موادی که می‌تواند واکنش‌های تخریبی یا رفتار خطرناک دیگر برای کاربر با دستگاه نشان دهند، دقت کافی باید به عمل آید.