پلاستیک ها-گرما سنجی روبشی تفاضلی (DSC)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین دو روش، هم دما و غيرهم دما، برای مطالعه سینتیک تبلور پلیمرهای جزئی بلوری با استفاده از گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) است.
این استاندارد فقط برای پلیمرهای ذوب شده کاربرد دارد.
یادآوری - اگر ساختار ملکولی پلیمر در طی آزمون دچار تغییر شود، این روش‌ها مناسب نیستند.