پلاستیک ها-تعیین اثرات غوطه وری در مایعات شیمیایی -روش آزمون

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای قرار گیری آزمونه‌های پلاستیکی در معرض مایعات شیمیایی بدون دخالت هر عامل خارجی است. هم چنین روش‌هایی را برای تعیین تغییر در خواص ناشی از غوطه وری ارائه می‌کند. این استاندارد ایجاد ترک ناشی از تنش محیطی (ESC) را در برنمی‌گیرد.
1 - 2 این استاندارد فقط آزمون‌های مربوط به غوطه وری کامل سطح آزمونه را در برمی‌گیرد .
یادآوری‌- این استاندارد برای ترشدگی جزئی و کم پلاستیک‌ها کاربرد ندارد.
1 - 3 این استاندارد برای همه پلاستیک‌های جامد به شکل مواد روزن رانی با قالبگیری ، صفحه، لوله، میله یا ورق‌های با ضخامت بزرگتر از 0/1mm کاربرد دارد و برای مواد پلاستیکی سلولی (متخلخل) کاربرد ندارد.