پلاستیک‌ها ـ آزمون های آتش ـ منابع اشتعال استاندارد

هدف از تدوین این استاندارد تشریح و طبقه بندی دسته‌ای از منابع اشتعال آزمایشگاهی است که در آزمون‌های آتش روی پلاستیک‌ها و محصولاتی که بر پایه پلاستیك اند، استفاده می‌شود. این منابع با توجه به نوع نگرش و سطح برخورد متفاوت هستند و از آن‌ها می‌توان برای شبیه سازی اولیه و در استفاده نادرست گرمایی، برای پلاستیک‌هایی که ممکن است در معرض خطرات آتش واقعی قرار گیرند استفاده گردد.