پلاستیک ها ( رزین های پلی استر ) ـ رنگها و جلاها (پیونده)

هدف از تدوین این استاندارد روش های اندازه گیری ارزش اسیدی جزئی ( روش الف) و ارزش اسیدئی كل (روش ب) در رزین های پلی استروپیونده ها برای رنگ ها و جلاها می باشد. از این روش می توان در پروژه های تحقیقاتی برای مشاهده پایان واكنش های چند تراكمی استفاده كرد.