پلاستیک‌ها – قطعات قالب‌گیری شده فنل فرمالدئید

هدف از تدوین این استاندارد تعیین یك روش مقایسه ای رنگ سنجی برای سنجش مقدار آمونیاك و تركیبات آن در قطعات قالبگیری شده فنل ـ فرمالدئید است. مقدار آمونیاك قطعات قالبگیری شده در هنگام ایجاد خوردگی فلز در قطعه مورد نظر و یا آلودگی مواد غذایی كه در تماس با قطعه اهمیت دارد .