پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش آزمون برای تعیین خواص خمشی پلاستیك های تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP ) بوسیله آزمون خمش سه نقطه ای (روش الف) و آزمون خمش چهار نقطه ای (روش ب) است.
یادآوری 1- اگر چه آزمون خمش سه نقطه ای یك آزمون متداول است، لذا هنگامی كه به دلیل استحكام برشی ماده، شكست خمشی ایجاد نشود، از آزمون خمش چهار نقطه ای باید استفاده شود.
یادآوری 2- هرگاه شرایط تثبیت آزمونه، دمای آزمون، رطوبت آزمون، آزمونه، دستگاه آزمون، وسایل و عملكرد آزمونه مطابق این استاندارد، امكان پذیر نباشد، در این حالت می توان روش آزمون مورد توافق طرفین را به كار برد.
یادآوری 3- واحدها و مقادیر عددی كه در {} آورده شده اند، مترادف با واحدهای مرسوم مقادیر این استاندارد هستند.