پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون خواص برشی در صفحه پلاستیك های تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP ) است. در این استاندارد خواص برشی در صفحه شامل استحكام برشی در صفحه، كرنش برشی شكست در صفحه و منحنی تنش-كرنش برشی در صفحه است. این استاندارد فقط برای مواد ناهمسان متقاطع كاربرد دارد.
یادآوری 1- هرگاه شرایط تثبیت آزمونه ، دمای آزمون، رطوبت آزمون، آزمونه، دستگاه آزمون، وسایل و عملكرد آزمونه مطابق این استاندارد، امكان پذیر نباشد، در این صورت می توان روش كار مورد توافق بین طرفین را بكار برد.
یادآوری 2- واحدها و مقادیر عددی كه در {} آورده شده اند، مترادف با واحدهای مرسوم مقادیر این استاندارد هستند.