پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری مقدار فضای خالی در پلاستیک‌های تقویت شده با الیاف شیشه (FRP) است. به طور کلی، این استاندارد برای GFRP حاوی پر کننده کاربرد ندارد.
یادآوری - هرگاه شرایط تثبیت آزمونه، دمای آزمون، رطوبت آزمون، آزمونه، دستگاه آزمون، وسایل و عملکرد آزمونه مطابق این استاندارد امکان پذیر نباشد، در این حالت می‌توان روش آزمون مورد توافق بين طرفین را به کار برد.