پلاستیک ها-تعیین خواص ضربه چارپی -روش آزمون

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین خواص ضربه‌ای پلاستیک‌ها به روش چاربی از روی نمودارهای نیرو- انحراف عمودی است. انواع مختلف آزمونه‌های میله ای شکل، چگونگی انجام آزمون همچنین متغیرهای مختلف آزمون با توجه به نوع ماده، نوع آزمونه و نوع شکاف در استاندارد ملی ۱-۹۲۷۷ :تعیین شده اند.
در این استاندارد، اثرات دینامیکی مانند رزونانس لود سل اضربه زن رزونانس آزمونه، پیک‌های تماس اولیه واینرسی بررسی شده‌اند ( شکل 1، نمودار و پیوست الف).
1 - 2 برای مقایسه بین روش آزمون چار پی و آیزود بند ۱ استاندارد ملی ۱-۹۲۷۷ را ببینید. استاندارد ملی ۱-۹۲۷۷ برای تعیین رفتار ضربه‌ای فقط از طریق اندازه گیری مقاومت به ضربه مناسب است و برای استفاده از دستگاهی که انرژی پتانسیل آن تقریبا برابر انرژی شکست مورد اندازه گیری است، کاربرد دارد استاندارد ISO 13802 و پیوست ج را ببینید). این استاندارد ملی، در موارد تعیین مشخصات دقیق رفتار ضربه، نیاز به بررسی نمودار نیرو انحراف یا نیرو- زمان، داشته باشد کاربرد دارد، و برای ارتقای دستگاه اتوماتیک است، به طوری که دیگر نیازی به تخمین اولیه انرژی ضربه نخواهد بود.
1 - 3 برای محدوده موادی که ممکن است با این روش آزمون شوند، بند ۱ استاندارد ملی ۱-۹۲۷۷ را ببینید
1 - 4 برای مقایسه عمومی نتایج آزمون، استاندارد ملی ۱-۹۲۷۷ را ببینید.
1 - 5 این روش به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای محاسبات طراحی روی قطعات کاربرد ندارد، گرچه امکان استفاده از داده‌های این روش، موضوع این استاندارد نیست. هر گونه استفاده از داده‌های بدست آمده از این روش، باید با مراجعه به استانداردهای مرتبط، یا با توافق بین طرفین ذینفع انجام شود. اطلاعات در مورد رفتار شاخص مواد می‌تواند با انجام آزمون در دماهای مختلف، استفاده از شکاف هایی با شعاع متفاوت و/ یا آزمونه‌های با ضخامت متفاوت و با انجام آزمون بر روی آزمونه‌های آماده شده تحت شرایط مختلف بدست آید.
هدف این استاندارد، بررسی ساز و کار مربوط به هر نقطه از نمودار نیرو انحراف نمی‌باشد. این نوع بررسی در قالب تحقیقات علمی جاری انجام می‌پذیرد.
1 - 6 نتایج آزمون‌ها، فقط زمانی قابل مقایسه می باشند که شرایط تهیه آزمونه‌ها و همچنین شرایط آزمون مشابه باشد. برای ارزیابی جامع واکنش به مقدار تنش ضربه‌ای، لازم است که اندازه گیری‌ها به صورت تابعی از سرعت انحراف و دما برای متغیرهای مختلف مانند مقدار بلورینگی و رطوبت انجام شود. بنابراین، پیش بینی مستقیم رفتار ضربه‌ای محصولات نهایی با این روش امکان پذیر نمی‌باشد ولی برای استفاده از روش مندرج در این استاندارد، آزمونه‌ها را می‌توان از محصولات نهایی تهیه کرد.
1 - 7 مقاومت به ضربه تعیین شده با این روش می‌تواند جایگزین مقادیر بدست آمده از استاندارد ملی ۱-۹۲۷۷ ۱۳۸۷ شود، به شرطی که قابل مقایسه بودن نتایج دو روش، قبلا به اثبات رسیده باشد.