کاربرد مواد پلیمری در صنایع کشاورزی

 

امروزه توسعه کشاورزی بدون استفاده از پلاستیکها امکان پذیرنیست. بهینه سازی درمصرف آب به ویژه در کشورهای خشک یکی از مهمترین دلایل استفاده از پلاستیکها در کشاورزی می باشد. با استفاده از لوله های پلی اتیلنی که درشکلها و انواع مختلف تولید می شوند انتقال آب بدون اتلاف انجام می گیرد و با استفاده از فیلمهای پلی اتیلنی اتلاف آب در محل زمین به حداقل کاهش می یابد. استفاده از فیلمهای پلی اتیلنی امکان تولید محصولات کشاورزی را در شرایط نامناسب آب و هوایی ازطریق سیستمهای گلخانهای و روشهای دیگر امکانپذیر ساخته است.

آیتک پلیمر در کاربردهای کشاورزی نیز مانند دیگر بخشهای صنعتی به تأمین انواع گریدهای پلی اتیلنی و ... می پردازد.

با توجه به اینکه پلاستیکها در کاربردهای کشاورزی در شرایط بد آب و هوایی مانند گرما و سرما و نور خورشید استفاده می شوند آیتک پلیمر راهکارههای مناسبی را برای مشکلات ناشی از شرایط محیطی ارائه می دهد.