شماره تلفن:

021-77436319

  شماره فکس:

021-77436401

آدرس ایمیل:

info@itechpolymer.com