پلی اتیلن سنگین (HDPE)

نام محصول تولیدکننده کاربرد قیمت
پلی اتیلن سنگین 22B02 پتروشیمی مهاباد تزریقی 10950

پلی اتیلن سنگین HI500 پتروشیمی بندرامام تزریقی 10630

پلی اتیلن HI0500 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی می باشد که خواص مکانیکی بالایی ارایه می کند.

پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی جم بادی 10585

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپولیمر با نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سنگین 0035 پتروشیمی بندرامام بادی 10560

پلی اتیلن HB0035 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا گرید قالبگیری بادی می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی مارون فیلم 10980

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.

پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی امیرکبیر پایپ 10980

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد.

پلی اتیلن سنگین CRP 100 جم پایپ 10950

پلی اتیلن CRP100N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE100 می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی جم فیلم 10940

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.

پلی اتیلن سنگین EX5 پتروشیمی باختر فیلم 10940

پلی اتیلن (EX5 (9450F یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا کوپلیمر شده با 1-بوتن است.

پلی اتیلن سنگین EX3 پتروشیمی جم پایپ 0

پلی اتیلن (EX3 (HM 5010 T2N یک پلی اتیلن سنگین بی رنگ کوپلیمر کلاس PE80 می باشد.

پلی اتیلن سنگین EX2 - اکستروژن 0

پلی اتیلن (EX2 (HF7750 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر شده با پروپیلن است.

پلی اتیلن سنگین 3713 آریاساسول فیلم 0

پلی اتیلن MF3713 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالاست.

پلی اتیلن سنگین I4 UV - تزریقی 0

پلی اتیلن I4UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است.

پلی اتیلن سنگین I3 UV - تزریقی 0

پلی اتیلن I3UV یک پلی اتیلن سنگین با کومونومر پروپیلن است.

پلی اتیلن سنگین HF 5110 پتروشیمی آریاساسول فیلم 10730

پلی اتیلن HF5110 یک پلی اتیلن سنگین با وزن مولکولی بالا است.

پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی باختر-کرمانشاه بادی 10590

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپولیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سنگین BL3 پتروشیمی مارون بادی 10590

پلی اتیلن (BL3 (HF4760 یک پلی اتیلن سنگین کوپولیمر با نرمال بوتن است.

پلی اتیلن سنگین (EX3(PE-80 پتروشیمی شازند اراک لوله 10980

پلی اتیلن سنگین 3840 پتروشیمی تبریز دورانی 9850

پلی اتیلن 3840UA یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین 4440EA - اکستروژن 0

پلی اتیلن 4440EA یک پلی اتیلن سنگین خطی حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین 60507 جم تزریقی 10730

پلی اتیلن 60507UV یک پلی اتیلن سنگین تزریقی با جریان پذیری خوب و خواص مکانیکی مناسب است.

پلی اتیلن سنگین 60505 - تزریقی 0

پلی اتیلن 60505 یک پلی اتیلن سنگین گرید تزریق با خواص مکانیکی خوب می باشد.

پلی اتیلن سنگین 2200 پتروشیمی ایلام تزریقی 12100

پلی اتیلن 2200J یک پلی اتیلن سنگین بدون کومونومر با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین 52505 جم تزریق 10250

پلی اتیلن 52505 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق می باشد.

پلی اتیلن سنگین 3840 پتروشیمی اراک دورانی 9700

پلی اتیلن 3840UA یک پلی اتیلن خطی با دانسیته متوسط حاوی 1-بوتن با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین 5620 پتروشیمی اراک تزریقی 0

پلی اتیلن 5620EA یک پلی اتیلن سنگین با توزیع وزن مولکولی باریک می باشد.

پلی اتیلن سنگین 5030 - تزریقی 0

پلی اتیلن 5030UA یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر با توزیع وزن مولکولی باریک است.

پلی اتیلن سنگین BL4 پتروشیمی باختر بادی 10590

پلی اتیلن BL4 یک پلی اتیلن سنگین با فرایندپذیری خوب می باشد.

پلی اتیلن سنگین F7000 پتروشیمی مهر فیلم 11530

پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک می باشد.

پلی اتیلن سنگین 52518 پتروشیمی جم تزریقی 10500

پلی اتیلن 52518 یک پلی اتیلن سنگین کوپلیمر گرید تزریق است.

پلی اتیلن سنگین 5218 پتروشیمی تبریز تزریقی 0

پلی اتیلن 5218UA پلی اتیلنی سنگین با کومونومر نرمال بوتن می باشد.

پلی اتیلن سنگین 6006 سابیک-Sabic پایپ 0

پلی اتیلن P6006 یک پلی اتیلن سنگین مشکی با توزیع وزن مولکولی بایمودال (کلاس MRS10-PE100) است.

پلی اتیلن سنگین HE3490 LS - پایپ 0

پلی اتیلن HE3490-LS یک پلی اتیلن سنگین مشکی با توزیع وزن مولکولی بایمودال (کلاس MRS10-PE100) می باشد.

پلی اتیلن سنگین 5001 - اکستروژن 0

پلی اتیلن سنگین 52502 پتروشیمی جم تزریقی 0

پلی اتیلن سنگین 5030SA - تزریقی 0

پلی اتیلن سنگین 52511 - تزریقی 0

پلی اتیلن سنگین F7000 ایلام فیلم 11485

پلی اتیلن 7000F  پلی اتیلنی سنگین جهت تولید فیلمهای بسیار نازک می باشد.

پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی اراک پایپ undefined

پلی اتیلن سنگین PE100 پتروشیمی مارون پایپ 10930